KẾ HOẠCH Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn