KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾT LUẬN số 81/KL-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Nguồn: BCH Trung ương