Kết quả 05 hoạt động của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn

 Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương như: Chủ động tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân; thực hiện thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án… liên quan đến lĩnh vực pháp chế theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn; tổ chức khảo sát, giám sát chuyên đề của Ban, cũng như giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, khảo sát theo luật định; tham gia đầy đủ các cuộc giám sát khi có yêu cầu,… 

Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu Ban Kinh tế – Xã hội gồm 05 thành viên. Trong đó, 01 Trưởng Ban và 04 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Kỳ họp thứ 3 (tháng 12/2016) bầu 01 Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách. Kỳ họp thứ 10 (tháng 7/2020), do thay đổi về công tác cán bộ đã kiện toàn Trưởng Ban và được bổ sung thêm 02 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Đến nay, Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố có 07 thành viên.

Thực hiện sự phân công, điều hòa của Thường trực HĐND thành phố, Ban đã chủ động tổ chức thẩm tra văn bản của UBND trình tại kỳ họp. Trong nhiệm kỳ, Ban đã chủ trì thẩm tra 63 Báo cáo, Đề án, Tờ trình dự thảo Nghị quyết về các lĩnh vực phụ trách. Công tác thẩm tra của Ban đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đúng Pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Báo cáo thẩm tra đảm bảo bao quát, toàn diện, sát thực tế của đơn vị, địa phương, làm cơ sở quan trọng để đại biểu HĐND thảo luận, quyết định đúng và trúng các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động giám sát, khảo sát của Ban có chuyển biến, đổi mới rõ nét hơn. Tại các kỳ họp, theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố, Ban thực hiện chức năng giám sát thông qua việc thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp. Phân công lãnh đạo Ban chuyên trách theo dõi việc tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, theo dõi việc ban hành các quyết định của UBND thành phố thuộc lĩnh vực do Ban phụ trách, đề xuất để thực hiện giám sát khi cần thiết. Ban đã tổ chức được 09 cuộc giám sát, cụ thể: Tổ chức giám sát 06 nội dung thuộc các lĩnh vực kinh tế chiếm 66,7% tổng số cuộc giám sát; 02 nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội chiếm 22,2% tổng số cuộc giám sát; 01 nội dung về công tác lãnh đạo, điều hành của UBND thành phố chiếm 11,1% tổng số cuộc giám sát.

Qua giám sát chuyên đề, Ban có 109 kiến nghị đối với UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương; Trong đó, có 107 kiến nghị chiếm 98,2% đã được giải quyết, 02 kiến nghị chiếm 1,8% đang được giải quyết (thuộc nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị). Ngoài ra, Ban còn tham gia tích cực các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thành phố; cử lãnh đạo Ban tham gia đoàn giám sát theo giấy mời của các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQ thành phố, Ban Pháp chế thành phố. Bên cạnh đó, Ban đã tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố cho ý kiến đối với các văn bản trình giữa hai kỳ họp theo sự phân công; tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND do Tỉnh và Thành phố tổ chức; tham dự các cuộc họp được Thường trực HĐND phân công và các kỳ họp HĐND xã, phường; tham gia các phiên họp, cuộc họp UBND để nắm bắt thông tin phục vụ cho công tác thẩm tra, giám sát của Ban.

Dưới sự điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND, Ban Kinh tế – Xã hội đã thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động đề ra và các nhiệm do Thường trực HĐND thành phố phân công. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ như thẩm tra, giám sát, chuẩn bị kỳ họp…luôn đảm bảo đúng theo luật định, có chất lượng, hiệu quả. Trong đó, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu thực tế; công tác tái giám sát được tăng cường; các báo cáo thẩm tra được đa số đại biểu HĐND thành phố đồng tình và xem đây là cơ sở quan trọng để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội trình tại mỗi kỳ họp HĐND thành phố.

Nhìn lại chặng đường 05 năm qua, Ban Kinh tế – Xã hội rút ra một số kinh nghiệm công tác như sau: Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu; tổ chức thực hiện đầy đủ, chất lượng các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; tạo không khí dân chủ, minh bạch, công khai, tập trung; ý thức xây dựng, cầu thị trong hoạt động của HĐND; thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn; cập nhật, cung cấp đầy đủ và chủ động nghiên cứu các văn bản, tài liệu phục vụ cho công tác thẩm tra, giám sát; tạo môi trường, điều kiện phát huy tính chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động của Ban; thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thảo luận, đề xuất nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm; phương thức giám sát hợp lý, khoa học, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập và những vấn đề phát sinh để nhắc nhở, tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp./.

 Khánh Phước