Kết quả giám sát quý II/2012 của Thường trực HĐND thị xã Bắc Kạn

Từ ngày 15 đến 17/5/2012, Thường trực HĐND thị xã Bắc Kạn đã tiến hành đợt giám sát quý II/2012 tại UBND thị xã, một số phòng, cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã và đi thực tế tại 2 cơ sở trường học với những nội dung: Công tác quản lý, sử dụng biên chế và kinh phí, trang thiết bị trường học của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã; công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã.

Thực tế giám sát cho thấy, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã quan tâm tham mưu, thực hiện việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học vào đầu các năm học nhằm nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục. Công tác đánh giá cán bộ, giáo viên cũng như quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhà trường được triển khai thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan đã góp phần quan trọng vào công tác giáo dục và đào tạo của thị xã. 100% các trường học trên địa bàn thị xã được trang bị máy tính và nối mạng Internet để phục vụ công tác quản lý, công tác dạy và học. Việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đều được các nhà trường cử cán bộ, giáo viên phụ trách, mở sổ sách theo dõi, có quy chế quản lý, sử dụng tài sản, dụng cụ. Kinh phí sự nghiệp giáo dục đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phân, giao kịp thời cho các nhà trường.

Phòng Nội vụ thị xã đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước của thị xã giai đoạn 2011 – 2015; thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn theo đúng quy định của Nhà nước; giao chỉ tiêu biên chế cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị…

Văn phòng HĐND – UBND thị xã đã tích cực tham mưu cho UBND thị xã xây dựng Kế hoạch triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc Đề án 30, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc rà soát TTHC đảm bảo theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra. Bộ phận “một cửa” thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên 5 lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chế độ chính sách, chứng thực và cải chính hộ tịch. Các phòng ban có hoạt động giao dịch thuộc 5 lĩnh vực đều phân công cán bộ duy trì việc tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần theo lịch phân công, kể cả ngày thứ 7 hàng tuần. Từ đầu năm 2012 đến nay bộ phận “một cửa” tiếp nhận 1.325 hồ sơ, đã trả kết quả 1023 hồ sơ, đang giải quyết 302 hồ sơ…

Đối với UBND thị xã: Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư được thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tái giám sát việc giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tại Kỳ họp thứ 3, một số nội dung kiến nghị đã được UBND thị xã giải quyết xong như: Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Quan Nưa – Bản Giềng, tuyến đường khu dân cư tổ 9 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thoát úng bệnh viện Đa khoa thị xã Bắc Kạn…

Qua thực tế giám sát, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã đã có góp ý, đề xuất hướng giải quyết những mặt hạn chế, khó khăn giúp cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, đúng theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã: Kịp thời báo cáo UBND thị xã để chỉ đạo giải quyết vướng mắc, khó khăn về cơ sở vật chất, biên chế; về kinh phí nộp BHXH tăng thêm của năm 2012, về kinh phí nộp BH thất nghiệp theo quy định dẫn đến một số giáo viên không được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; tiếp tục làm tốt công tác quản lý và sử dụng biên chế hiện có, đồng thời chỉ đạo các nhà trường quản lý khai thác có hiệu quả trang thiết bị dạy và học; phối hợp với Ban Quản lỹ Dự án Đào tạo và Xây dựng trong việc tham mưu đầu tư trang thiết bị trường học đảm bảo chủng loại, kích thước tiêu chuẩn phục vụ tốt cho công tác dạy và học khi mua sắm mới theo chương trình, dự án.

Phòng Nội vụ thị xã: Tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ công chức, viên chức đảm bảo đủ số lượng biên chế cho các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ; nghiên cứu, tham mưu lập phòng lưu trữ hồ sơ của thị xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lâu dài; tiếp tục quan tâm xây dựng chính quyền cơ sở đủ về số lượng, đạt về chất lượng, đặc biệt là công tác bồi dưỡng đào tạo trình độ chuyên môn cho cán bộ, trình độ tin học cho công chức cấp xã, có đủ điều kiện, năng lực quản lý, điều hành bộ máy chính quyền cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Văn phòng HĐND – UBND thị xã: Tăng cường việc theo dõi, tổ chức Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã; xây dựng quy chế phối hợp, chế độ báo cáo việc giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần thực hiện tốt kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 – 2015 của thị xã; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời đôn đốc nhắc nhở các phòng ban chuyên môn trong việc sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC, giúp cho việc lưu giữ, khai thác có hiệu quả các văn bản, tài liệu; hạn chế tình trạng văn bản đi không có nội dung, hoặc nội dung văn bản không phải bản chính thức để từ đó nhằm phát huy tác dụng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC.

Đối với UBND thị xã: Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn giải quyết đơn thư của công dân, kịp thời, đúng Luật định, hạn chế đơn thư tồn đọng; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban khắc phục những tồn tại hạn chế đã được HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND thị xã kiến nghị; tăng cường theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn…

Theo kế hoạch hoạt động năm 2012, trong quý II, Thường trực HĐND thị xã sẽ tiếp tục tiến hành tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa V; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư HĐND thị xã khóa V; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa V; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm với một số địa phương bạn nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND…/.

Thu Cúc