Kết quả sau 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

1. Quán triệt Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 20/11/2007 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị, giúp đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động nhận thức đúng đắn, sâu sắc nội dung và ý nghĩa về “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của mỗi thầy, cô giáo; từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động về ý thức thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lương tâm nhà giáo; tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong đơn vị.

2. Phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm học, nội dung thi đua cụ thể, rõ ràng, tập trung vào các vấn đề về phẩm chất đạo đức nhà giáo; tinh thần tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; sự sáng tạo trong vận dụng tri thức, công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học,tích cực nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học mới hoặc cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, môn học và đối tượng học sinh.

 Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện phong trào“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thường xuyên của đơn vị, trường học thông qua việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký thực hiện cuộc vận động gắn với hoạt động chuyên môn, mỗi giáo viên đăng ký thực hiện ít nhất một nội dung đổi mới trong dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lý giáo dục học sinh.

3. Phối hợp chỉ đạo cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn: soạn giảng, chấm, chữa bài đầy đủ, cho điểm đúng theo quy định, không dạy dồn dạy ép, không cắt xén chương trình. Quan tâm rèn cho học sinh các kiến thức, kỹ năng cơ bản của bài học, môn học và chương trình cấp học. Tăng cường rèn kỹ năng thực hành cho học sinh.

4. Phối hợp tổ chức và tham gia có hiệu quả Hội thi giáo viên dạy giỏi, Hội nghị chuyên môn, chuyên đề; các lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên; nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng trong toàn ngành để không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đổi mới giáo dục.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học. Thực hiện có hiệu quả đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá; tổ chức tốt các hoạt động dạy, học theo hướng đổi mới nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng dạy, học.

5. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ, giáo viên thông qua công tác kiểm tra chuyên môn, kiểm tra các hoạt động giáo dục ở các cơ sở giáo dục nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại trong công tác giảng dạy của giáo viên và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

6. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động qua từng năm học để rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học tiếp theo.

7. Đưa kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là một trong  những tiêu chí để đánh giá thi đua cuối kỳ, cuối năm đối với mỗi cán bộ, giáo viên.

Với các giải pháp trên, trong những năm qua, Đội ngũ cán bộ, giáo viên và chất lượng giáo dục của ngành đã đạt được một số kết quả nhất định:

– 100% cán bộ, giáo viên đăng ký và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, gắn việc thực hiện cuộc vận động với các hoạt động dạy học trong nhà trường.

– Chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng lên cả về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, cư xử đúng mực với phụ huynh học sinh, với nhân dân, đồng nghiệp; thương yêu, quan tâm giúp đỡ học sinh trong học tập và các hoạt động của nhà trường; có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và công tác; thường xuyên tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ đào tạo và năng lực sư phạm. Đến nay, đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm 99,65%; 100% hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, không hoàn thành nhiệm vụ.

– Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công các Hội nghị chuyên đề, chuyên môn, Hội thảo, Hội thi cấp thị xã (thi GVDG, thi thiết bị dạy học tự làm, thi GVCN giỏi, thi HSG …).

– Đội ngũ cán bộ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nâng cao năng lực học tập, tự đánh giá cho học sinh; tích cực sử dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, nghiên cứu khoa học trong dạy học để lại những bài giảng sinh động, hấp dẫn, phát huy tính tự giác, chủ động tiếp nhận kiến thức, kỹ năng của bài học, môn học, và chương trình cấp học của học sinh; xử lý các tình huống sư phạm;

– Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì, giữ vững và không ngừng được nâng cao: Tỉ lệ huy động trẻ từ 0 – 2 tuổi đạt 41.68 % (vượt chỉ tiêu giao 1.68%), từ 3 – 5 tuổi đạt 100%. 100% trẻ được chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non mới; chất lượng giáo dục tiểu học và THCS ngày một nâng cao; Tham gia các hội thi của ngành đều đạt giải Nhất toàn đoàn và nhiều giải cá nhân.

  Từ năm học 2010 – 2011 đến nay, Ngành GD&ĐT thị xã, Công đoàn Giáo dục thị xã liên tục được LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen. Năm 2014, tập thể phòng GD&ĐT thị xã và 03 đơn vị trường học, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen:“Đã có thành tích xuất sắc từ năm học 2009 – 2010 đến năm học 2013 – 2014”.

 Để thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Công đoàn Giáo dục tiếp tục phối hợp với chuyên môn chỉ đạo toàn ngành phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục năm học 2014 – 2015 và Nghị quyết số 442 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.