Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 51% KH, tăng 6% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 61,3% KH, tăng 30% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 51% KH năm( tăng 07% so với cùng kỳ); diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thực hiện được 5 ha, đạt 100% KH; tổng đàn gia cầm đạt 72,1% KH (tăng 3,37% so với cùng kỳ) ; tổng đàn dê đạt 89,2% KH, diện tích trồng rừng phân tán đạt 119%KH; thành lập được 07/02 hợp tác xã, đạt 350% KH; triển khai thực hiện tốt chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; việc thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có một số khởi sắc; lĩnh vực văn hóa – xã hội cơ bản phát triển đồng bộ, an sinh xã hội được chăm lo; chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đối với xã Dương Quang…

Trong 6 tháng cuối năm 2019, thành phố Bắc Kạn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường đô thị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản: Tăng cường, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ về công tác quy hoạch, thống kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác thẩm định hồ sơ, chỉnh lý biến động đất đai… góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình./.