Kết quả triển khai “Tháng hành động VATTP” năm 2018

Để triển khai có hiệu quả, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP thành phố đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, thành viên BCĐ liên ngành VSATTP thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm chỉ đạo theo ngành dọc các thành viên, hội viên của mình tích cực h­ưởng ứng “Tháng hành động” năm 2018 tại cộng đồng. Chính vì vậy, công tác đảm bảo chất lượng VSATTP của thành phố đ­­­­­ược triển khai đồng bộ có hiệu quả, công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm cũng như người tiêu dùng ngày càng được nâng cao.

Kết quả: Thành phố đã tổ chức truyền thông lồng ghép tại các cuộc họp thôn, tổ 76 cuộc với 3.560 lượt người nghe; nói chuyện trực tiếp tại các trường học về công tác vệ sinh ATTP 20 buổi với 4.650 lượt người nghe; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử thành phố; treo 29 băng rôn tại các khu tập trung dân cư; tuyên truyền qua băng đĩa hình được 02 lượt. Tổ chức kiểm tra liên ngành được 53 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong đó: Tổng số cơ sở đạt VSATTP: 38 cơ sở; Số cơ sở không đạt VSATTP: 15 cơ sở; Tiến hành lập biên bản nhắc nhở 15 cơ sở không đạt, yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay các lỗi vi phạm, tái kiểm tra trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, nhất là các chủ trương, chính sách và Luật an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng cá nhân, tổ chức doanh nghiệp để đảm bảo an toàn thực phẩm nhất trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Quản lý tốt các cơ sở thực phẩm, tổ chức kiểm tra thường xuyên (ít nhất 04 đợt/năm), tăng cường hơn nữa việc xử lý các vi phạm pháp luật về VSATTP, phấn đấu không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.