KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ số chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ sốchính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn