Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 13/05, Trung tâm chính trị thành phố Bắc Kạn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 40 học viên là những đồng chí đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Bắc Kạn. Trong thời gian 07 ngày, các đồng chí đảng viên mới sẽ được hướng dẫn, bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm 10 chuyên đề chính là: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chi Minh- Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng. Phát triển GD-ĐT, KH-CN; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát triển GD-ĐT, KH-CN; xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình. ổn định chính trị, trật tư, an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học mỗi học viên sẽ viết một bài thu hoạch theo chủ đề do Ban tổ chức lớp học đưa ra.

                                      Minh Cường