Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa IV năm 2018

Lớp học diễn ra trong vòng 01 tháng, các học viên sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề chính như: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới quan xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Kinh tế hàng hóa; Xã hội loài người và sự vận động phát triển cả xã hội loài người; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Công nghiệp hóa nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa- xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…

          Khóa học sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sỹ nâng cao nhận thức lý luận và định hướng tốt tư tưởng chính trị. Từ đó, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt  nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng nhận trình độ Sơ cấp lý luận Chính trị./.