Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Sáng ngày 03/4, Trung tâm chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Đến dự có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn.

    Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng LLCT

  Tham gia lớp bồi dưỡng có 51 học viên đến từ 14 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành ủy Bắc Kạn. Trong thời gian 07 ngày, các học viên được học tập, nghiêm cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng. Phát triển GD & ĐT, KHCN; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đối với các đồng chí đảng viên dự bị, đây còn là điều kiện để cấp ủy các cấp xem xét, chuyển đảng chính thức. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng thông tin nhanh quan điểm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; qua đó mỗi đảng viên xây dựng kế hoạch tự phấn đấu vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên./.

Đặng Tuyết