Khớp tình huống diễn tập năm 2017

Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo diễn tập thành phố đã thông qua từng nội dung tình huống theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình trong diễn tập phòng thủ theo 2 giai đoạn: diễn tập tại phường Sông Cầu Chuyển phường vào trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang và các trạng thái SSCĐ, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; xã Nông Thượng chuẩn bị phát tình huống diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng; thực hành chữa cháy rừng.

Đối với từng vấn đề huấn luyện có giả định ngày, giờ, dự kiến hành động trong tác chiến phòng thủ thông báo tình hình địch, tình hình an ninh, trật tự; xử trí tình huống trong thực hiện nhiệm vụ ở các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng.

Việc tổ chức khớp tình huống diễn tập nhằm thống nhất nội dung, thời gian phát tình huống chỉ đạo diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, làm cơ sở để chuẩn bị nội dung chỉ đạo, đạo diễn các cơ quan, ban, ngành của thành phố Bắc Kạn làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao./.