Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác thanh niên tại thị xã Bắc Kạn

Tại buổi làm việc  đoàn kiểm tra nghe báo cáo dự thảo tình thực hiện công tác Cải cách hành chính, công tác thanh niên, các ý kiến thảo luận và góp ý cho báo cáo dự thảo. Sau khi nghe song báo cáo đoàn kiểm tra yêu cầu cần làm rõ một số nội dung như: Trong công tác CCHC việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính; Chỉ thị số 19/2013/CT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc chấn chỉnh và đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Việc thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Công tác thanh niên: Việc phối hợp với đoàn thanh niên trong chương trình phát triển thanh niên thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2020.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Quách Văn Dực – Phó giám đốc Sở Nội vụ đã đánh giá thị xã đã làm tốt công tác cải cách hành chính, cải cách thể chế thực hiện đúng theo luật; Công tác địa giới hành chính phù hợp với đường địa giới hành chính; Tổ chức bộ máy theo đúng quy định về chức năng nhiệm vụ; Trên 80% cán bộ công chức, viên chức thị xã thực hiện hộp thư điện tử. Bên cạnh đó thị xã cũng cần tiếp tục rà soát các Thông tư, Nghị định mới, ngoài ra để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thị xã Bắc Kạn cần quan tâm đến Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 công tác luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, chống tham nhũng và nhũng nhiễu; Đối với công tác thanh niên: Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của Đảng, cần quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của đoàn viên thanh niên, tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên, thu hút việc làm cho thanh niên tại địa phương; Rà soát hồ sơ TNXP và giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong đảm bảo chế độ theo quy định./.