Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại thành phố Bắc Kạn

Thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các thành viên Ban chỉ đạo thành phố và các xã, phường đã chủ động triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 đảm bảo chặt chẽ, trách nhiệm đúng quy trình, thủ tục nên kết quả đạt được đảm bảo khách quan, phản ánh đúng tình hình thực tế của địa phương.

          Kết quả rà soát sơ bộ, tổng số hộ nghèo của thành phố còn 226 hộ, bằng 1,93%. Số hộ cận nghèo còn 206 hộ, bằng 1,76%. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo còn một số khó khăn như: Số hộ nghèo của thành phố hiện nay là người cao tuổi, đơn thân, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, hết tuổi lao động, mắc tệ nạn xã hội nên khó khăn trong việc hỗ trợ thoát nghèo.

          Trước đó Ban chỉ đạo tỉnh đã đi kiểm tra, thăm nắm về tình hình rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại 2 phường Sông Cầu và xã Dương Quang./.