Kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Đoàn đã tiến hành kiểm tra 13 cơ sở, trong đó 03 cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo; 04 cơ sở thực hiện quảng cáo; 06 cơ sở quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Hầu hết các cơ sở thực hiện quảng cáo và cơ sở quảng cáo sản phẩm, hang hóa, dịch vụ đặc biệt chưa chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo như: không thông báo về nội dung quảng cáo trên bảng biển hiệu cửa hàng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo; chưa có giấy xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định đối với các dich vụ khám bệnh, chữa bệnh và giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với những biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn.

          Qua kiểm tra 12 cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động quảng cáo do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo có hợp đồng với khách hàng nhưng nội dung hợp đồng chưa đầy đủ; 01 biển quảng cáo tấm lớn đã rách nát gây mất mĩ quan đô thị.

          Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra hành chính đối với 13 cơ sở, có kết luận về ưu điểm và hạn chế tồn tại, chỉ rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ sở. Đối với  các cơ sở vi phạm Đoàn thanh tra đã áp dụng các hình thức xử lý cụ thể như: lập biên bản nhắc nhở và gia hạn khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo quy định về giấy tờ liên quan đến hoạt động quảng cáo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định; Lập biên bản và gia hạn tháo dỡ đối với những tấm biển quảng cáo tấm lớn đã rách nát; Lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 01 cơ sở thực hiện quảng cáo biển tấm lớn có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại gắn vào công trình xây dựng có sẵn với tổng số tiền xử phạt 1.500.000đ.