Kiểm tra việc thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” năm 2014

Qua kiểm tra cho thấy, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở gắn với việc triển khai các phong trào thi đua do ngành phát động như: thực hiện tốt các phương châm “4 xin”: “Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép” và “4 luôn”: “Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ” và triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. Đoàn kiểm tra đã tham gia ý kiến đề nghị đơn vị bổ sung thêm kết quả thực hiện ở các tiêu chí; tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2014.

Đoàn kiểm đề nghị đơn vị tiếp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2014, góp phần xây dựng phong trào “TDĐKXD ĐSVH” ngày càng đạt hiệu quả cao.