Kiểm tra việc thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” năm 2014

Qua kiểm tra cho thấy, đơn vị đã bám sát các văn bản hướng dẫn, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị nội dung các tiêu chí xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Đoàn kiểm tra đã tham gia ý kiến đề nghị đơn vị bổ sung thêm kết quả thực hiện ở các tiêu chí; tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2014.

Đoàn kiểm tra tiếp thu ý kiến kiến nghị của đơn vị về cụ thể hóa một số tiêu chí xây dựng cơ quan văn hóa đảm bảo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước để trình BCĐ tỉnh xem xét để chỉ đạo trong thời gian tiếp theo, góp phần đẩy mạnh phong trào “TDĐKXD ĐSVH” ngày càng đạt hiệu quả cao.