Ký giao ước thi đua cụm xã, phường năm 2022

Chiều ngày 28/4/2022, tại phường Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn) diễn ra Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2022 giữa các xã, phường. Đồng chí Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đến dự.

Các xã, phường ký giao ước thi đua năm 2022

Cụm thi đua các xã, phường có 8 đơn vị, Trưởng cụm thi đua năm 2022 là phường Phùng Chí Kiên. Cụm Thi đua đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu gồm: Thực hiện có hiệu quả và vượt mức các chỉ tiêu, thực hiện đúng chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông – Lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng triệt để tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tích cực tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn của từng xã, phường đạt và vượt chỉ tiêu giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương, giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc phối hợp lãnh đạo, tổ chức, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục; giữ vững  và nâng cao công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tổ chức các hoạt động tuyên truyền và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả cao, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi vay vốn tín dụng phát triển sản xuất, kinh doanh, học tập và tạo việc làm.    

Đối với công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, quan tâm triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo tuyển quân đạt chỉ tiêu 100% cấp trên giao. Thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan, gắn cải cách hành chính với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác thi đua khen thưởng. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2022 là 100% đơn vị đạt từ loại tốt trở lên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua xã, phường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều các làm hiệu quả, sáng tạo, thiết thực, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022.

 Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo của 8 xã, phường ký giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự. Đây sẽ là cơ sở, tiền đề để các đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2022./.

      Đặng Tuyết