Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VI

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn cho biết: Đây là kỳ họp quan trọng đối với hoạt động HĐND thành phố Bắc Kạn, là cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ 05 năm tiếp theo, các chương trình giám sát, quy chế hoạt động cho cả nhiệm kỳ. Đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, các đại biểu nêu cao vai trò, ý thức, trách nhiệm, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trọng tâm, phù hợp cho từng nội dung kỳ họp.

Trong thời gian một buổi, đại biểu tham dự kỳ họp nghe nội dung các tờ trình của UBND thành phố Bắc Kạn về việc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 05 giai đoạn 2016 – 2021. Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về dự kiến chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2017.

Đại biểu Đặng Văn Lê – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn đóng góp một số nội dung vào dự thảo quy chế hoạt động của HĐND thành phố khóa VI

Theo mục tiêu tổng quát, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của thành phố giai đoạn 2016 2020, địa phương phấn đấu đến năm 2020 thành phố cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II, tạo bước phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Phát triển hạ tầng thu hút công nghiệp phụ trợ cho các khu công nghiệp lớn, huy động tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh phát triển đô thị. Nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông – lâm nghiệp, gắn với sản xuất hàng hóa và từng bước xây dựng mô hình nông lâm nghiệp quy mô nhỏ, nhất là chế biến sau thu hoạch. Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc.

Về nội dung chương trình giám sát năm 2017, bao gồm hoạt hoạt động giám sát thưởng xuyên, giám sát chuyên đề và phối hợp giám sát, khảo sát. Về quy chế hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 03 chương, 26 điều bao gồm Quy định chung, quy định cụ thể và tổ chức thực hiện.

Các đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2020 biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết

Dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu thảo luận đóng góp vào nội dung các dự thảo, tờ trình tại kỳ họp; Đồng thời nghe lãnh đạo UBND thành phố cùng các phòng, ban giải trình ý kiến của đại biểu HĐND, đại biểu dự kỳ họp. Biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết đề ra./.