Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa VI thành công tốt đẹp

Sau hai ngày làm việc (22 – 23/6/2020), kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã thành công tốt đẹp.

Trong ngày làm việc thứ nhất, HĐND thành phố đã thực hiện các nội dung theo đúng nội dung chương trình đề ra. Tập trung chủ yếu vào việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020. Tiếp nhận các ý kiến chất vấn đối với các nhóm lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố và các thành viên UBND thành phố.

Theo nội dung chương trình kỳ họp, này làm việc thứ hai, đại biểu HĐND tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua 11 nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐND thành phố. Cụ thể, đại diện UBND thành phố trình bày 02 tờ trình gồm: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Dự thảo Nghị quyết xin chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; về nội dung tờ trình này, các đại biểu đã tham gia một số ý kiến như: sửa tên địa điểm cụm công nghiệp, bổ sung thêm về mục tiêu đầu tư,… các nội dung được làm rõ, tiếp thu bổ sung theo ý kiến của đại biểu nêu.

Đai diện Thường trực HĐND thành phố trình bày tại kỳ họp các tờ trình gồm: Tờ trình về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND về thực hiện các quy định của nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố; công tác bảo trì các công trình cơ bản do UBND thành phố làm chủ đầu tư, quản lý. Tờ trình dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện các quy định của Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố; công tác bảo trì các công trình cơ bản do UBND thành phố làm chủ đầu tư, quản lý.

Dự thảo nghị quyết chương trình giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2021. Đã có 20/28 đại biểu lựa chọn nội dung giám sát 2.

Dự thảo nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của UBND thành phố; UBND xã, phường trong lĩnh vực san ủi và cải tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố. Qua nghe thư ký kỳ họp trình bày nội dung dự thảo, các đại biểu HĐND thành phố cơ bản nhất trí sửa tên (tiêu đề) của nghị quyết.

Sau khi thông qua các tờ trình, dự thảo của UBND, Thường trực HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố thực hiện miễn nhiệm thành viên ủy ban nhân dân đối với Thượng tá Hoàng Văn Quang, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố nghỉ chế độ hưu trí; Bà Lèng Hoàng Hiệu, nguyên Trưởng phòng Kinh tế – Tài chính; Bà Đào Thị Thúy, nguyên Trưởng Phòng Văn hóa thông tin thành phố đã chuyển công tác khác. Việc miễn nhiệm 03 đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố được các đại biểu lựa chọn thực hiện biểu quyết công khai tại kỳ họp (27/28 đại biểu nhất trí).

Thường trực HĐND giới thiệu ông Phạm Văn Bảy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố để HĐND thành phố xem xét bầu chức vụ Ủy viên UBND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; các đại biểu thống nhất thảo luận tại hội trường và biểu quyết chốt danh sách 01 người. Kết quả, có 28/28 đại biểu HĐND thành phố tham dự kỳ họp nhất trí, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Tại kỳ họp, đại diện Thường trực HĐND thông qua tờ trình, dự thảo về thay đổi số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND và kiện toàn Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021; Thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với bà Đinh Thị Hạt.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn tại kỳ họp.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí đại biểu HĐND được miễn nhiệm và bầu bổ sung khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thường trực HĐND thành phố giới thiệu bà Triệu Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Bắc Kạn, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn và thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 – 2021 ứng cử để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI. Đại biểu thống nhất thảo luận tại hội trường, bầu cử theo quy định. Kết quả, 28/28 đại biểu HĐND thành phố tham dự kỳ họp nhất trí, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Kỳ họp thông qua dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Triệu Biển