Kỳ họp thứ 12 HĐND xã Dương Quang khóa XIX

Ngày 26/3,HĐND xã Dương Quang (khóa XIX) tổ chức kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

          Nhiệm kỳ 2016- 2021, với sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã phát huy tiềm năng, thế mạnh và đạt được những thành tựu nhất định. Về kinh tế: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng giá trị, hàng hóa cho thu nhập cao; cây rau các loại hằng năm diện tích đều tăng so với kế hoạch giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt 1.021,7/962 tấn đạt 106% KH (mức bình quân lương thực 358 kg/người/năm). Duy trì 33,5 ha đất canh tác đạt 100 triệu đồng/ha. Thực hiện một số dự án phát triển sản xuất có hiệu. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Diện mạo nông thôn ngày càng được đổi mới, thu ngân sách trên địa bàn đều đạt và vượt kế hoạch giao, năm sau cao hơn năm trước, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định. Đến cuối năm 2019, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn xã có 09 /09 thôn có nhà văn hóa; 90% số hộ gia đình có các phương tiện nghe nhìn hiện đại và sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc (điện thoại di động, lắp đặt Internet). Tỷ lệ các hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” đạt từ 87% trở lên. Năm 2020, có 07 /09 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, trong đó có 01 khu dân cư được tặng danh hiệu 05 năm liên tục. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm qua các năm. Công tác quốc phòng- quân sự địa phương được triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác. Xây dựng lực lượng dân quân theo biên chế, có chất lượng; Tổ chức nghiêm kế hoạch huấn luyện dân quân hàng năm, kết quả đạt loại khá trở lên; Tuyển quân hàng năm, đạt 100% chỉ tiêu giao; Quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, phát lệnh và tham gia huấn luyện đảm bảo quân số giao 100%. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; Tổ chức gặp mặt, tặng quà, thăm hỏi động viên thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, giữ vững. Tình hình vùng đồng bào DTTS ổn định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã tổ chức 11 kỳ họp thường lệ, 03 kỳ họp chuyên đề. Công tác chuẩn bị kỳ họp thực hiện đảm bảo đúng theo Luật định. Vai trò của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Ủy ban nhân dân và các cơ quan tham gia xây dựng dự thảo, Nghị quyết, báo cáo, đề án, tờ trình tại kỳ họp dần được nâng cao. Đại biểu HĐND tại các kỳ họp phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đại biểu. Trong nhiệm kỳ, xã Dương Quang đã ban hành 70 nghị quyết HĐND, trong đó có 33 nghị quyết thường kỳ về các vấn đề kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh địa phương; 12 Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát và kết quả giám sát; 20 Nghị quyết về thực hiện công tác miễn nhiệm, bầu bổ sung công tác cán bộ. HĐND xã tổ chức được 50 buổi tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND xã, có trên 1.500 lượt cử tri tham gia và có gần 500 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến với 315 kiến nghị thuộc thẩm quyền của xã, 70 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp thành phố…

Tại kỳ họp thứ 12, UBND xã Dương Quang khen thưởng 03 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

      Đặng Tuyết