Kỳ họp thứ 3, HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại kỳ họp này, HĐND phường Huyền Tụng tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo năm 2016 của phường Huyền Tụng nêu: Trong năm UBND phường đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND, xây dựng kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 109% kế hoạch. Có 34ha diện tích đất canh tác đạt giá trị 100 triệu đồng/ha, đạt 100%.Trong năm thực hiện 04 mô hình kinh tế đạt năng xuất cao, tăng thu nhập thêm cho người dân địa phương. Thu ngân sách năm 2016 đạt 567 triệu đồng, bằng 101,2% kế hoạch. Chi ngân sách đúng luật ngân sách quy định. Thực hiện cấp mới 664 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đổi 417 giấy và chuyển quyền sử dụng đất 68 giấy. Hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng 02 nhà văn hóa tổ Chí Lèn và Khuổi Hẻo. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình 135 về phát triển kinh tế và xây dựng cơ bản. Các lĩnh vực khác như: Giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh  xã hội được duy trì hiệu quả, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Năm nay, phường Huyền Tụng có 1.137/1.252 hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, bằng 90% KH. Phường hiện còn 91 hộ nghèo và 82 hộ cận nghèo.

Năm 2017, Phường Huyền Tụng phấn đấu chỉ đạo nhân dân thực hiện gieo cấy hết diện tích lúa hai vụ. Chăm sóc rừng trồng các năm và đạt 100% diện tích rừng trồng mới. Duy trì ổn định tổng đàn gia súc, gia cầm. Thu ngân sách đạt 662 triệu đồng. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, duy trì và giữ vững chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác phổ cập giáo dục ba bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành tốt công tác tuyển công dân nhập ngũ năm 2017.

 

Đại biểu HĐND phường Huyền tụng tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên ủy viên ủy ban

Tại kỳ họp này, HĐND phường Huyền Tụng tiến hành miễn nhiệm và giới thiệu bầu bổ sung chức vụ ủy viên ủy ban phường. Thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết năm 2017 như: Nghị quyết về nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2017; Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ, chương trình giám sát, ban hành Quy chế hoạt động, Hoạt động chủ yếu của HĐND phường năm 2017. /.