Kỳ họp thứ 3 -HĐND xã Dương Quang khóa XX

   Sáng ngày 27/12, HĐND xã Dương Quang (TP.Bắc Kạn) tổ chức kỳ họp thứ 3, (khóa XX) nhiệm kỳ 2021- 2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự có các đồng chí: Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp

          Năm 2021, Cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Dương Quang đã tích cực triển khai các phong trào thi đua phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động văn hóa tiếp tục duy trì có hiệu quả. Tổng diện tích gieo cấy cả năm 127,98/149 ha, bằng 85,33%; sản lượng lương thực có hạt đạt 935,1/935,09 tấn. Đàn gia súc, gia cầm duy trì chăm sóc ổn định. Các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất. Thu ngân sách địa phương năm 2021 của xã đạt gần 489 triệu/456 triệu đồng, bằng 107,2% KH giao. Năm 2021, có 791/847 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” bằng 93,39%; số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục (2019- 2021) có 374/847 hộ, bằng 44,56%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi tư duy của người dân, huy động được mọi nguồn lực, kết cấu hạ tầng nông thôn ngày một đổi mới. Công tác tuyển quân đạt 100% KH giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2022, xã Dương Quang vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang canh tác các loại cây có giá trị kinh tế cao. Duy trì, phát triển đàn gia súc, gia cầm, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh định kỳ. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công trên địa bàn, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”. Triển khai có hiệu quả chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội.

Các đại biểu HĐND xã Dương Quang đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2022; các dự thảo Nghị quyết của HĐND xã năm 2022./.

                                          Đặng Tuyết