Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Nông Thượng khóa XX

Chiều 31/5/2022, HĐND xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 4, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 05 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 07 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh kỳ họp

Theo báo cáo của UBND xã Nông Thượng: Trong 05 tháng đầu năm 2022, về cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của xã được triển khai thực hiện có hiệu quả, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển ổn định. Diện tích trồng lúa vụ xuân là trên 52ha, đạt 105% KH. Cây ngô gieo trồng được hơn 22 ha, đạt 170% KH. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thực hiện theo kế hoạch. Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất. Tổng thu ngân sách của xã  05 tháng đạt gần 600 triệu đồng, hơn 73% KH. Xã thường xuyên phối hợp thăm nắm cơ sở, thực hiện chính sách, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của  Đảng, Nhà nước. Các chính sách an sinh xã hội được duy trì đảm bảo. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm thực hiện, đến nay xã đạt 13/17 tiêu chí, 09/15 thôn được công nhận thôn nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xã còn một số khó khăn, hạn chế như: Tình trạng dịch bệnh Covid 19 diễn biễn phức tạp ảnh hưởng đến đời sống xã hội và sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Về thương mại dịch vụ hiện nay quy mô còn nhỏ lẻ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mặc dù ổn định và giữ vững nhưng vẫn có một số ít công dân vi phạm pháp luật, vẫn còn xảy ra tình trạng phát nương rẫy gây cháy rừng. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích chưa cao. Vẫn còn xảy ra tình trạng san ủi không có giấy phép; ý thức chấp hành quy định về vệ sinh môi trường còn hạn chế, còn xảy ra tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định.

07 tháng cuối năm 2022, xã tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, thương mại- dịch vụ; thu ngân sách; quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đã đạt được. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công trên địa bàn, đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh, bền vững. Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức đến giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã về công tác quản lý đất đai và môi trường trên địa bàn; chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường năm 2023./.

                                            Hoàng Thạc