Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Huyền Tụng khóa XX

(backancity.gov.vn)-Ngày 31/5, HĐND phường Huyền Tụng tổ chức kỳ họp thứ 8 (khóa XX) nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu được thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 05 tháng đầu 2024, phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024 của UBND phường. Báo cáo nêu: Trong 05 tháng đầu năm 2024, phường Huyền Tụng đã thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT – XH. Thu ngân sách phường 5 tháng đầu năm ước đạt trên 41%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng về hình sự và tệ nạn xã hội. Công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân được quan tâm chú trọng. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát huy tốt, công tác an sinh xã hội được đảm bảo.

Trong 5 tháng đầu năm hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban, các tổ, các đại biểu HĐND phường đã duy trì thường xuyên và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng quy định; Các Nghị quyết được ban hành theo đúng thẩm quyền, có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; Các kỳ họp diễn ra đúng với nội dung, chương trình đã đề ra, đảm bảo công khai, dân chủ và phát huy tốt vai trò, trí tuệ của các đại biểu HĐND phường. Công tác giám sát, phối hợp giám sát đã được quan tâm chú trọng và thực hiện tốt. Hoạt động của HĐND phường đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND phường luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh đầy đủ, kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cấp có thẩm quyền…

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân phường năm 2024; chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường năm 2025…/.

                                 Hoàng Thạc