Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VII

(backancity.gov.vn) – Chiều 07/6/2024, HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8. Dự có đồng chí Long Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kan; đại diện các Ban HĐND thành phố; Đảng ủy phường.

Ông Lê Đăng Hùng, Chủ tịch UBND phường Phùng Chí Kiên thông qua các báo cáo

Tại kỳ họp thứ 8, UBND phường thông qua 09 báo cáo, trong đó trọng tâm là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 7 tháng cuối năm 2024; Thường trực HĐND phường thông qua 04 báo cáo; 04 báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội, 01 báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; 01 báo cáo của Ủy ban MTTQ phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của MTTQ với HĐND, UBND phường.

Đồng chí Long Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các Ban HĐND thành phố Bắc Kạn dự kỳ họp thứ 8, phường Phùng Chí Kiên.

5 tháng đầu năm 2024, UBND phường chủ động, tích cực thực hiện cơ bản các nội dung chỉ đạo của UBND Tỉnh, Thành phố, Đảng ủy phường và chỉ đạo các tổ chức, cán bộ chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Duy trì và thực hiện tốt việc phân công, phân nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND. Công tác lãnh đạo, điều hành của UBND phường được tăng cường, đảm bảo linh hoạt, kịp thời, nêu cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Duy trì tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội. Kết quả cụ thể, tính đến hết 31/5/2024, thu ngân sách ước đạt 3.325.397.840đ/ 8.490.000.000đ, bằng 39,2%; quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; phối hợp với các ngành chức năng điều chỉnh quy hoạch  chi tiết khu đô thị, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của nhân dân để điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp; duy trì nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng phổ cập giáo dục và tổ chức bế giảng theo đúng kế hoạch; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội, chi trả các chế độ chính sách theo đúng quy định; tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tuyên truyền tới người dân tham gia xuất khẩu lao động; công tác quốc phòng, an ninh được duy trì, giữ vững, thực hiện hiệu quả; công tác CCHC tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tăng chỉ số xếp hạng, cải thiện điểm về CCHC,..

Với năm phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong 7 tháng cuối năm 2024, UBND phường Phùng Chí Kiên tập trung triển khai đồng bộ các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên, của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Tiếp tục chỉ đạo điều hành thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của UBND tỉnh, UBND thành phố, Đảng ủy, HĐND phường về nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quản lý đô thị, đảm bảo quốc phòng – an ninh; Chỉ đạo thực hiện tốt các kết luận thông báo của UBND thành phố, Đảng ủy, HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Chỉ đạo và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đặc biệt nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; chỉ đạo Bộ phận một cửa liên thông của phường hoạt động có hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND để nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, các thành viên UBND phường trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công; tăng cường thăm năm, sâu sát cơ sở để kịp thời giải quyết những tồn tại, bức xúc, khó khăn của nhân dân.

Qua gợi ý của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND phường thảo luận tại Hội trường; đồng thời biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết về kết quả giám sát của Thường trực HĐND phường 5 tháng đầu năm 2024; nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề 7 tháng cuối năm 2024 của HĐND phường; Nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND phường năm 2025; Nghị quyết chung kỳ họp thứ 8 HĐND phường Phùng Chí Kiên./.

Triệu Biển