Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 HĐND phường Đức Xuân thành công tốt đẹp

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2011-2016, các vị đại biểu HĐND và đại biểu tham dự kỳ họp đã xem xét, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua 02 nghị quyết liên quan.

Theo đánh giá tại kỳ họp, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn gặp một số khó khăn nhưng HĐND, Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường Đức Xuân đã nỗ lực, cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ theo luật định. Công tác phối hợp hoạt động với UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội phường ngày càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công 12 kỳ họp, ban hành được 55 nghị quyết, các nghị quyết ban hành đều đúng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện địa phương. Thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND và chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương; giám sát các văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp, với tổng số 10 đợt giám sát, có 46 kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền và đã được giải quyết 45 kiến nghị, còn 01 kiến nghị đang tiếp tục giải quyết. Trước và sau các kỳ họp, Thường trực HĐND phối hợp với Ủy ban MTTQ phường tổ chức cho đạị biểu HĐND tiếp xúc cử tri, với gần 700 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị 1.177 vấn đề có liên quan đến đời sống nhân dân và đến nay có 1.172 kiến nghị đã được giải quyết, chiếm 99,58%. Công tác tiếp công dân; đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo  của công dân được quan tâm: Thường trực HĐND phường đã tiếp nhận 43 đơn kiến nghị của công dân, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền và đã được giải quyết, không còn đơn thư tồn đọng.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường cơ bản linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; chủ động ban hành các chương trình công tác, kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ; phân công cho các thành viên theo dõi, chỉ đạo, tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh; thực hiện khá tốt quy chế hoạt động của UBND; quy chế phối hợp hoạt động với HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp. Triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán; thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động và các kế hoạch để thực hiện nghị quyết chuyên đề của đảng ủy về công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; thành lập các tổ tự quản; triển khai công tác xã hội hóa thu gom rác thải sinh hoạt; xã hội hóa điện chiếu sáng ngõ hẻm; chỉ đạo xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố; bê tông hóa đường giao thông trong tổ với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều tiến bộ, thành lập được 12 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả; công tác giảm nghèo có nhiều cố gắng, giảm từ 66 hộ nghèo năm 2011 xuống còn 18 hộ năm 2015, lĩnh vực cải cách hành chính được quan tâm, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội luôn bảo đảm; nhân dân các dân tộc trên địa bàn cơ bản đồng thuận, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng chính quyền địa phương.

Từ những hạn chế trong hoạt động của HĐND, UBND phường, đại biểu cũng chỉ ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để chính quyền phường nhiệm kỳ 2016-2021 áp dụng, góp phân nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của chính quyền trong thời gian tới, phường đề nghị cấp thành phố, cấp tỉnh quan tâm bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND; có chế độ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời; tích cực giám sát việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị cử tri đã được chuyển tải, nhất là những nội dung kiến nghị kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm./.