Ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” khối công an các huyện, thành phố năm 2018

Tại hội  nghị, các đơn vị đã thống nhất thông qua và ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi nội dung giao ước thi đua năm 2018. Trong đó, tập trung thực hiện quán triệt và triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác của từng đơn vị, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là khâu đột phá; Quán triệt và nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong từng đơn vị, chú trọng tổ chức tốt các phong trào thi đua, đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018.

Với phương châm hành động “Chủ động, Đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả ,Vì dân phục vụ”.Tin tưởng rằng năm 2018 Công an các huyện, thành phố sẽ đạt thắng lợi mới. Tại hội nghị Công an các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2018./.