Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Xem nội dung chi tiết tại đây: Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (lấy ý kiến)

Nguồn:Mặt trận Tổ quốc thành phố