LĐLĐ thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015

Trọng tâm về nội dung của Ngày Pháp luật năm 2015 là tuyên truyền, phổ biến tới người nghe những quy định cụ thể trong bản Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 (sửa đổi) như: “Ðiều 10 Hiến pháp (sửa đổi) quy định đầy đủ, cụ thể và rõ hơn về trách nhiệm của công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật.; Điều 22 1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. 2. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.3. Việc khám xét chỗ ở do luật định; Điều 35 1. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc.2. Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi. 3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu.…” 

Tiểu phẩm  “Thức tỉnh đi anh” của hội  viên xã Nông Thượng

Các nội dung quy định tại Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật cán bộ công chức; Luật xử phạt vi phạm hành chính…đã được các đoàn viên, hội viên cụ thể hóa bằng các tiểu phẩm phản ánh sâu sắc những quan điểm của cuộc sống đời thường như: “Trọng nam khinh nữ”; các quy định hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật…Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã chuẩn bị một số nội dung câu hỏi được quy định trong Hiến pháp và các Luật để giao lưu cùng khán giả.

Giao lưu cùng khán giả “Quyền con người” được quy định trong

bản Hiến pháp năm 2012 như thế nào

Có thể nói, việc tổ chức ngày pháp luật Việt Nam năm 2015 trên địa bàn thành phố đã phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và hội viên phụ nữ, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Trong thời gian tới Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách sâu, rộng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân để nguyên tắc “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” thấm sâu vào từng suy nghĩ và hành động của mỗi người dân thành phố, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.