LĐLĐ thị xã phối hợp với bộ phận thi đua tổ chức xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá năm 2013

Chiều ngày 04/12/2013, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã phối hợp với Bộ phận thi đua (Phòng Nội vụ thị xã) tổ chức họp xét và đề nghị công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá năm 2013. Trong năm, tổng số các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn là 172; trong đó các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh trên địa bàn là 127; Thị xã là 83. Căn cứ Hồ sơ và thành tích thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; kết quả có 92/127 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh và 72/83 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thị xã đủ điều kiện đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh quyết định công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá năm 2013.