LỊCH TRỰC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ

Xem chi tiết tại đây: Quyết định1484/ QĐ -UBND ngày 1/8/2019 kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế một cửa của UBND thành phố Bắc Kạn.pdf  ( LỊCH TRỰC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ)

 

Thứ

Đơn vị

Người trực

Thứ 2

Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội

Hà Thị Phương

Phòng Tài nguyên – Môi Trường

Hà Quang Tuấn

Văn phòng HĐND – UBND

Hà Quang Tuấn

Phòng Nội vụ

Hà Quang Tuấn

Phòng Kinh tế

Hà Quang Tuấn

Phòng Văn hóa – Thông tin

Đinh Thị Xuyên

Chi cục Thuế thành phố

Nguyễn Việt Thắng

Chi nhánh Vp đăng ký đất đai thành phố

Phan Thị Tuyết Linh

Thứ 3

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đặng Thương Huyền

Phòng Quản lý đô thị

Triệu Thị Mến

Phòng Tư pháp

Lý Thị Thu Hà

Thứ 4

Chi cục Thuế thành phố

Nguyễn Việt Thắng

Chi nhánh Vp đăng ký đất đai thành phố

Phan Thị Tuyết Linh

Phòng Văn hóa – Thông tin

Đinh Thị Xuyên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chu Thanh Hùng

Thứ 5

Phòng Quản lý đô thị

Triệu Thị Mến

Phòng Tư pháp

Lý Thị Thu Hà

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đặng Thương Huyền

Thứ 6

Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội

Hà Thị Phương

Phòng Tài nguyên – Môi Trường

Hà Quang Tuấn

Văn phòng HĐND-UBND thành phố

Hà Quang Tuấn

Phòng Kinh tế

Hà Quang Tuấn

Phòng Nội vụ

Hà Quang Tuấn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chu Thanh Hùng

Chi cục Thuế thành phố

Nguyễn Việt Thắng

Chi nhánh Vp đăng ký đất đai thành phố

Phan Thị Tuyết Linh