Liên đoàn Lao đông thành phố Bắc Kạn phát động phong trào thi đua năm 2016

Để động viên đoàn viên, CNVCLĐ trong thành phố phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và tổ chức Công đoàn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, LĐLĐ thành phố phát động thi đua tới các cấp công đoàn và toàn thể CNVCLĐ trong thành phố, với những nội dung trọng tâm sau:  

         1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, xã hội cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

2. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do thành phố, tỉnh, ngành phát động. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt các Chương trình trọng tâm của Thành ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015 – 2020.

       3. Chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức; phát huy sáng kiến, xây dựng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, tổ chức nhân ra diện rộng. Thực hiện khen thưởng khách quan, minh bạch, kịp thời. Quan tâm khen thưởng các cá nhân lao động trực tiếp.

       4. Tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng môi trường lao động vui tươi, lành mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tích cực giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trọng sạch, vững mạnh.

5. Công đoàn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp: Động viên CNVCLĐ phát huy dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tạo hiệu suất công tác cao.

6. Công đoàn trong các doanh nghiệp: Chủ động phối hợp với người lao động tăng cường đối thoại tại nơi làm việc thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với người lao động, ngăn ngừa, hạn chế tranh chấp lao động xảy ra, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

7. Từng cơ quan, đơn vị thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra; Phấn đấu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

 8. Phong trào thi đua năm 2016 được tổ chức thành 2 đợt liên tục như sau:

   – Đợt 1: Từ 01/01/2016 đến 30/6/2016.

   – Đợt 2: từ ngày 01/7/2016 đến 30/12/1.

Với bản chất của giai cấp Công nhân, với khí thế của thành phố trẻ và thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào thi đua năm 2016 trong đoàn viên, CNVCLĐ thành phố Bắc Kạn sẽ đạt kết quả cao./.