Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương TW9 (khóa XI)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những vấn đề cốt lõi về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2014, Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 589/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2014, ban hành Quy định về việc tổ chức Công đoàn  Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Luật Công đoàn năm 2012.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Xuân Thùy)

Sau Hội nghị, các cán bộ công đoàn cơ sở sẽ là các báo cáo viên chuyển tải đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Luật Công đoàn năm 2012 đến toàn thể cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn