Liên hoan văn nghệ quần chúng thành phố Bắc Kạn

Tham gia liên hoan có 12 đội văn nghệ đến từ các phòng, ban, ngành, lực lượng vũ trang và 8 xã, phường trên địa bàn thành phố. Các đội tham gia với 16 tiết mục, như: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa và hát múa. Nội dung ca ngợi về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và lực lượng vũ trang trên con đường đổi mới, phát triển.

“Múa bát” của đội văn nghệ xã Dương Quang

Liên hoan văn nghệ quần chúng được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào văn nghệ trong nhân dân, đồng thời nâng cao trình độ biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân. Qua đó ôn lại truyền thống cách mạng của dân tộc qua các tác phẩm, khơi dậy lòng yêu nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.