Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có gần 70 học viên là đảng viên dự bị đến từ các chi bộ, đảng bộ thuộc thành phố Bắc Kạn. Trong thời gian 08 ngày, các đồng chí đảng viên được học tập, nghiêm cứu các nội dung gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình…; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở và không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

            Thông qua khóa học nhằm bồi dưỡng lý luận chính trị, trang bị cho các đồng chí đảng viên mới những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên có sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh để lãnh đạo cách mạng Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng lý‎ luận chính trị dành cho đảng viên mới theo đúng quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương./.