Lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn tham gia bầu cử trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Trong bầu cử lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn thực hiện nghiêm Luật bầu cử và các qui định, hướng dẫn của cấp trên tham gia bầu cử chặt chẽ, chu đáo, nhanh gọn, trật tự, an toàn, đúng thời gian qui định, không để xảy ra mất an toàn trong quá trình bầu cử.