Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý Nhà nước về Thanh niên năm 2014

Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn tập trung chỉ đạo các phòng, ban ngành thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Chủ động rà soát, đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên, thực hiện triển khai Kế hoạch, Chương trình phát triển thanh niên năm 2014 của Ban Chỉ đạo Chương trình đã ban hành (Kế hoạch số 152/KH-BCĐ ngày 30/12/2013). Chú trọng xác định đúng trách nhiệm trong việc phân công cán bộ công chức tham mưu thực hiện công tác thanh niên của đơn vị, địa phương; bố trí kinh phí, lồng ghép với các nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan đơn.

2. Nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo trong việc phân định nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên và nhiệm vụ của các cấp bộ Đoàn để phân công nhiệm vụ phù hợp, tránh chồng chéo và tình trạng giao cho Đoàn thanh niên cùng cấp làm công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

3. Tăng cường trách nhiệm kiểm tra, rà soát của cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trong giải quyết chế độ đối với cựu Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLTBLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của liên bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Bố trí công chức cấp xã giữ chức danh Văn phòng – Thống kê được giao nhiệm vụ tham mưu quản ý nhà nước về công tác thanh niên theo Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

5. Thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát việc thực hiện Kế hoạch, thông tin báo cáo quản lý nhà nước về công tác thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên theo quy định 06 tháng (trước ngày 10 tháng 6), báo cáo năm (trước 10 tháng 12) về Ban Chỉ đạo thị xã (quan phòng Nội vụ) để tổng hợp báo cáo chung.