Nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn, giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ”

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới thành phố do đồng chí Bí thư Thành uỷ làm trưởng ban; phân công nhiệm vụ cụ thể, địa bàn phụ trách đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc. Ban hành Kết luận số 03-KL/TU ngày 20/12/2016 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa V) về thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện tiêu chí môi trường trong Chương trình MTQG gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020. Đến nay, các mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đã đạt được những kết quả nhất định.

Về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM

Thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa giai đoan 2017-2020. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận nhận thức và tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia thực hiện Chương trình. Xây dựng, phê duyệt lộ trình chi tiết thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Dương Quang và xã Nông Thượng. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ đối với từng đơn vị; đồng thời xem xét, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc, khó khăn đối với những tiêu chí chưa thực hiện được để tìm giải pháp tháo gỡ. Tổ chức Lễ ra quân chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Nông Thượng thu hút được đông đảo nhân dân trên địa bàn và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Thực hiện hỗ trợ kinh phí xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, lò đốt rác theo phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ” kết hợp với sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân. Quan tâm đào tạo, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân nông thôn gắn với việc  hỗ các mô hình sản xuất phát triển kinh tế.  Đến nay xã Nông Thượng đạt 16/19 tiêu chí (còn 03 tiêu chí chưa đạt Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm); xã Dương Quang đạt 13/19 tiêu chí (còn 06 tiêu chí chưa đạt: Giao thông; trường học, cơ sở vật chất văn hóa, Y tế; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm).

 Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Hàng năm, Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể; UBND thành phố giao chi tiêu giảm nghèo cho các đơn vị, đồng thời huy động các nguồn lực giúp các hộ nghèo; thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ; triển khai cho các xã, phường đăng ký chỉ tiêu giảm hộ nghèo; tổ chức rà soát kết quả thực hiện công tác giảm nghèo đối với từng địa phương.

Thực hiện tốt các chính sách hộ nghèo, cận nghèo: Vay vốn tín dụng ưu đãi; dạy nghề, tạo việc làm; cung cấp dịch vụ khuyến nông – lâm – thủy sản, chuyển giao khoa học kỹ thuật; chương trình 135 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng công trình; hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, hỗ trợ tiền điện, nước hợp vệ sinh, tư vấn pháp lý; thụ hưởng văn hoá thông tin, tiếp cận dịch vụ viễn thông; ngoài ra hỗ trợ đột xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp thiên tai. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo; tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của chương trình giảm nghèo; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt kết quả. Năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 2,88% (320 hộ); năm 2017 dự kiến thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,66%.