Ngày truyền thống Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2016)

Trong hoàn cảnh đó Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đề ra nhiều chủ trương hết sức đúng đắn, kịp thời nhằm đẩy lùi những khó khăn. Người kêu gọi đồng bào cả nước chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Đồng thời  nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vai trò sức khỏe con người, sức khỏe nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm ký Sắc lệnh thành lập ngành Y tế và ngành Thể dục Thể thao của nước ViệtNammới.

Ngày 27/3/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tiếp Sắc lệnh số 33 thành lập Nhà Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. Ngành Thể dục Thể thao mới là cơ quan tham mưu của Chính phủ cách mạng do Hồ Chủ tịch đứng đầu. Đây là cơ quan quản lý, điều hành công tác Thể dục Thể thao trong phạm vi cả nước. Ngành Thể dục Thể thao mới là cơ quan đặc trách công tác Thể dục Thể thao vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Điều đó chưa từng có trong lịch sử dân tộc ViệtNamtừ trước cách mạng tháng Tám.

Cuối tháng 3 năm 1946, Hồ Chủ tịch viết “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục”. “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” do Bác Hồ tự tay viết với văn phong bình dị, rõ ràng, ai cũng có thể hiểu được. Theo Người:

Việc tập thể dục không tốn kém, khó khăn gì, gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được… Tự tôi ngày nào cũng tập.

Bắt nguồn từ những sự kiện lịch sử buổi ban đầu của nền Thể dục Thể thao cách mạng, ngày 29/1/1991, Hội đồng Bộ trưởng  Quyết định  lấy ngày 27/3 hàng năm làm “Ngày Thể thao ViệtNam”. “Ngày Thể thao ViệtNam” được tổ chức hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động văn hoá thể thao lành mạnh.

    Trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, thực hiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020 và phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục thể thao được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt. Đặc biệt, trong điều kiện cơ sở vật chất dành cho thể dục thể thao còn hạn chế, nhưng hoạt động thể dục thể thao được tổ chức khá sôi nổi trên khắp các địa bàn thành phố. Tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao hằng năm đều tăng, đến nay tỷ lệ toàn thành phố có trên 20% số người thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao. Công tác xã hội hóa thể dục thể thao có bước phát triển, đã có nhiều sân thể thao được xây dựng, nhiều giải thi đấu được tổ chức bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước. Một số môn thể thao dân tộc được duy trì và phát triển. Các giải thi đấu thể thao, giao hữu được tổ chức thường xuyên, phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được phát động hàng năm thu hút nhiều vận động viên tham gia và đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao quần chúng.

Bóng chuyền hơi là môn thể thao được nhiều người yêu thích

     Ngày 27/3 là ngày thể thao, đây là dịp ôn lại truyền thống ngành thể thao, là dịp nhìn lại những kết quả của mình trong thời gian qua, để nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

     Phát triển thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, góp phần cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Xuất phát từ tinh thần ấy, mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan đơn vị cần xác định trách nhiệm của mình trong việc luyện tập thể thao, trong việc tự rèn luyện sức khỏe của mình để góp phần làm cho dân cường  nước thịnh.

          Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

          Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.