Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ XI về nhiệm vụ năm 2018