NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ BA, KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020-2025 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể giai đoạn 2021- 2025

Xem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ BA, KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020-2025 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể giai đoạn 2021- 2025

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn