Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 (khóa XII) về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021-2025

Xem chi tiết tại đây:Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 (khóa XII) về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021-2025

Nguồn:Thành ủy Bắc Kạn