Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 (khoá XII) về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Xem chi tiết tại đây:Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 (khoá XII) về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn