Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ ba, khóa VII về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Xem chi tiết tại đây:Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ ba, khóa VII về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025