NGHỊ QUYẾT kết quả giám sát về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT kết quả giám sát về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn