NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026

Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026