NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý, lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý, lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc Kạn