NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề về việc triển khai, thực hiên Nghị quyết số 130/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển Thương mại- Dịch vụ- Du lịch giai đoạn 2017-2020, Định hướng đến năm 2025

Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 171/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề về việc triển khai, thực hiên Nghị quyết số 130/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển Thương mại- Dịch vụ- Du lịch giai đoạn 2017-2020, Định hướng đến năm 2025

Nguồn: HĐND thành phố