Nghị quyết số 272 / NQ – HĐND về việc điêu chỉnh chủ trương đâu tư dư án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng thành phố Bắc Kan, tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết nội dung tại đây: Nghị quyết số 272 / NQ – HĐND về việc điêu chỉnh chủ trương đâu tư dư án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn